Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

חוף גיא מלון נופש וספא | מרכז כנסים | פארק מים

5% הנחה למזמינים באתר
חוף גיא בע"מ (להלן: "החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ביום ג', ה-19 בדצמבר, 2017 בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב שד' אליעזר קפלן 1, טבריה (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג', ה-26 בדצמבר, 2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה  אביעד שחר, גדעון גולן, גליה שחר, רן שחר ותמימה שחר, עד לאסיפה השנתית הבאה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום המסחר ביום א', ה-3 בדצמבר, 2017.

לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום א', ה-26 בנובמבר, 2017 (אסמכתא: 2017-01-109917) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.       

  חוף גיא בע"מ         

 

   

Back to top